Algemene Voorwaarden TCN 2018

Algemene Voorwaarden
Theoriecentrum Nederland B.V. (hierna: “TCN”) maart 2017 Versie 1

I DEFINITIES

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:
Overeenkomst op grond waarvan TCN periodiek een Elektronisch Product (inclusief Content) aan Afnemer verschaft al dan niet met het recht om een klassikale les bij te wonen;

Afnemer:
een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon die met TCN inzake een Product een Overeenkomst heeft gesloten;

Content:
werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde Programmatuur), in welke vorm dan ook door TCN via het Elektronisch Product op www.anwbtheoriecentrum.nl en tijdens de eventuele Klassikale les ter beschikking gesteld;

Elektronisch Product:
een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende Updates, welke door TCN het ANWB Theorie Centrum wordt genoemd;

Klassikale les
een bijeenkomst georganiseerd door TCN waarbij meerdere Afnemers tezamen komen, dienende in aanvulling op de materie welke Afnemer zich door middel van het Elektronisch Product en/of een gebruiksvoorwerp eigen heeft gemaakt.

Online-terbeschikkingstelling:
het door TCN aan Afnemer bieden van toegang tot het Elektrische Product via de website www.tc-ned.nl

Overeenkomst:
een (schriftelijke) overeenkomst tussen TCN en Afnemer waarbij TCN zich verplicht aan Afnemer een Product te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Product:
een gebruiksvoorwerp en/of een Elektronisch Product die door TCN aan Afnemer wordt geleverd en/of de Klassikale les;

Update:
nieuwe of gewijzigde Content, welke TCN verschaft aan Afnemer met een Abonnement op een Product, indien daartoe wettelijke gronden zijn dan wel om het Product te optimaliseren.

1.2. Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per e-mail.

II ABONNEMENT

2. Abonnement
2.1. TCN kan een Abonnement ter beschikking stellen op de website www-tc-ned.nl. De kosten van het Abonnement worden periodiek vastgesteld.

2.2. Met behulp van een Abonnement kan de Afnemer de cursus oefenen voor het theorie-examen van het rijbewijs B.

3. Duur en tussentijdse opzegging
3.1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de bepaalde duur van vier maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als ingangsdatum geldt het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf via Ideal door Afnemer betaald (zie artikel 9) voor de volledige abonnementsperiode.

3.2. Een Abonnement kan niet tussentijds door de Afnemer worden opgezegd.

III PRODUCTEN

4. Gebruiksrecht Product
4.1. TCN verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch Product voor de duur van het Abonnement (artikel 3). Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

4.2. Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handeling:
− het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product via de website www.tc-ned.nl, ten behoeve van het theorie-examen van het rijbewijs B van de Afnemer.

4.3. Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door de Afnemer zelf.

4.4. Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door TCN gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van TCN zonder nadere ingebrekestelling tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding.

4.5. Het gebruiksrecht voor de Klassikale les omvat uitsluitend de navolgende handeling:
− het in persoon bijwonen van een door TCN georganiseerde bijeenkomst waarbij Afnemer, tezamen met andere Afnemers, een docent kan raadplegen in aanvulling op hetgeen de Afnemer zich door middel van het Elektronisch Product eigen heeft gemaakt ten behoeve van het theorie-examen van het rijbewijs B van de Afnemer.

4.6. Afnemer is verplicht het Product zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens TCN worden verstrekt.

5. Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer
5.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt door de Afnemer gebruik gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet. Afnemer is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. TCN is ter zake nimmer aansprakelijk en Afnemer vrijwaart TCN volledig voor alle claims ter zake.

IV ALGEMENE BEPALINGEN

6. Toepasselijkheid
6.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TCN op de website www.tc-ned.nl en op elke Overeenkomst die TCN op vorenstaande website of anderszins heeft afgesloten met haar Afnemer(s).

6.2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

7. Bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst
7.1. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke (elektronische) bestelling op de website www.tc-ned.nl. Afnemer aanvaardt door bestelling deze algemene voorwaarden.

7.2. Op TCN rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling van Afnemer zoals deze door TCN is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.

7.3. De Overeenkomst komt langs elektronische en/of schriftelijke weg tot stand.

7.4. De bepalingen voor consumenten met betrekking tot koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek gelden niet op de Overeenkomst voor zover die betrekking heeft op het Elektronisch Product en/of de Klassikale les, aangezien het Abonnement op het Elektronische Product en de les naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8. Prijzen en tarieven
8.1. Levering van Producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door TCN gehanteerde prijzen en tarieven, zoals door TCN gecommuniceerd op de website www.tc-ned.nl.nl.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door TCN gehanteerde prijzen en tarieven op de website www.tc-ned.nl inclusief BTW.

8.3. TCN behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door TCN worden ingevoerd.

9. Betaling
9.1. Betaling door Afnemer dient te geschieden via iDeal tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaling vindt plaats op de beveiligde omgeving van de ABN AMRO Bank N.V.
10. Levering
10.1. Na totstandkoming en betaling van de Overeenkomst zal TCN het Product zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen.

10.2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan Afnemer het Elektronische Product gebruikt.

10.3. Een eventuele Klassikale dag zal plaatsvinden op de dag zoals door TCN bij het sluiten van het Abonnement met Afnemer overeengekomen en uiterlijk voor het eindigen van het Abonnement.

11. Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die TCN niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van TCN, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van TCN komt.

11.2. In geval van tijdelijke overmacht bij TCN, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld Product niet te gebruiken is in verband met problemen met de website www.tc-ned.nl en/of de Klassikale les wegens omstandigheden komt te vervallen, kan TCN, zulks ter keuze van TCN, de beoogde leveringstermijn verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt respectievelijk de mogelijkheid te geven aan een andere Klassikale les deel te nemen.

11.3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop TCN geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van Producten onmogelijk maakt, is TCN gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij TCN kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van TCN vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

12. Klachten
12.1. Afnemer dient klachten over Producten binnen tien werkdagen na ontvangst en/of aanvang van de Online-terbeschikkingstelling van de Producten en/of het deelnemen aan de Klassikale les, schriftelijk via het contactformulier op de website www.tc-ned.nl (of via 088-0406600) en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan TCN, mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke eventuele aanspraak jegens TCN ter zake van gebreken in geleverde Producten.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
13.1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door TCN aan Afnemer geleverde Producten komen uitsluitend toe aan TCN of aan licentiegevers van TCN. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,00 voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de TCN overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding of winstafdracht.

13.2. Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van TCN als bedoeld in het vorenstaande artikel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCN enige door TCN aan Afnemer geleverde Product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

13.3. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen TCN en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in dit artikel.

13.4. Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan TCN te melden. Indien TCN naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van TCN alle door TCN gevraagde medewerking verlenen.

13.5. Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van TCN of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

14. Persoonsgegevens
14.1. De TCN legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer Afnemer diensten en/of producten van TCN afneemt of anderszins contact heeft met TCN. TCN gebruikt deze gegevens voor de verbetering van haar dienstverlening, de uitvoering van (verzekerings)overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om Afnemers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht TCN rekening te houden met voorkeuren. Indien de Afnemer geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer de Afnemer haar toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), kan de Afnemer een brief sturen naar TCN, ter attentie van afdeling Klantcommunicatie, onder vermelding van WBP, Postbus 7 te (2120 AA) Bennebroek.
15. Aansprakelijkheid van TCN en vrijwaring
15.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door TCN geleverde Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. TCN, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. TCN aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

15.2. De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens TCN.

15.3. Voor Elektronische Producten is TCN in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden om (indien mogelijk) het desbetreffende Product opnieuw te leveren. Voor de Klassikale les is TCN in dat geval slechts gehouden om (indien mogelijk) de deelnemer de mogelijkheid te geven aan een andere Klassikale les deel te nemen. TCN is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

15.4. Voor alle Producten geldt dat TCN, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van TCN, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een Update van het Product, dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product door Afnemer aan TCN. TCN is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

15.5. Aansprakelijkheid van TCN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie van Afnemer, is uitgesloten.

15.6. TCN is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door TCN geleverde Producten.

15.7. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op TCN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

15.8. Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door TCN in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer TCN deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en TCN ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde TCN in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

15.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen tien dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TCN meldt.

15.10. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

15.11. Afnemer vrijwaart TCN voor alle aanspraken van derden ter zake van door TCN ter beschikking gestelde Producten.

15.12. TCN is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij Afnemer aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

16.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.